Галина Тодорова- Нифору во посета на Стоби винарија